آتش چهار زنگ خطر در مرکز رستوران و ساختمان تامپا آسیب دیده است

آتش سوزی بزرگ یکشنبه شب در مرکز شهر تمپا به وقوع پیوست و یک محوطه شهری را بست و باعث فروپاشی جزئی طبقه دوم در خیابان 508 N. Franklin شد. آتش سوزی چهار زنگ خطر حدود 6 بعد از ظهر رخ داد. در خانه Sacheduan. رستوران تعطیل بود ، اما شخصی …

٪٪ مورد_read_more_button ٪٪